JURIDISK INFORMATION


1 - IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER: I enlighet med vad som stadgats i Lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och om elektronisk handel (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico), tillhandahålles följande information: Innehavare: CONCORD 2004 S.A. Kontakt: 937031800 [email protected] Uppgifter om registerinskrivning: Inskriven i handelsregistret i Barcelona, band 4 116, bok 3 455, sektion 2, ark 179, blad 44 152, inskrivning 1 Skatteuppgifter: A-08-594467. 2 - ANVÄNDARE: Tillträde och användning av denna webbplats från CONCORD 2004 S.A ger besökaren ANVÄNDARSTATUS, vilket innebär och medför att användaren förbehållslöst godkänner alla användarvillkoren vid alla tillfällen. 3 – ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN: Webbplatsen ger tillträde till innehåll på Internet som tillhör CONCORD 2004 S.A. eller dess licenstagare som ANVÄNDAREN kan ha tillträde till. ANVÄNDAREN påtar sig ansvaret för användningen av webbplatsen. Denna skyldighet utsträcks till att även gälla kontot som krävs för att få tillgång till vissa tjänster eller innehåll. I detta konto är ANVÄNDAREN ansvarig för att informationen som lämnas är sanningsenlig och laglig. Som ett resultat av detta konto, får ANVÄNDAREN ett lösenord, och förbinder sig att använda den med aktsamhet och skydda den. ANVÄNDAREN förbinder sig att använda innehållet och tjänsterna (som t.ex. chat-tjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som CONCORD 2004 S.A. erbjuder genom sin webbplats inklusive, men inte begränsat till, på ett lämpligt sätt, och inte använda dem för: {>(i) utföra aktiviteter som är otillåtna, olagliga eller strider mot god tro och allmän ordning, (ii) inte sprida innehåll eller reklammaterial som är rasistiskt, främlingsfientligt, pornografiskt, olagligt eller förespråkar terrorism eller hot mot mänskliga rättigheter, (iii) orsaka skador på fysiska och logiska system med webbplatstillverkarens namn, dess leverantörer eller tredje part, införa eller sprida datorvirus på nätet eller andra fysiska eller logiska system, som är känsliga för att utveckla tidigare nämnda skador, (iv) försöka få tillgång till och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton, och ändra eller manipulera deras meddelanden. CONCORD 2004 S.A. förbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer och inlägg som skadar respekten för en persons värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som är avsedda att skada unga och barn, allmän ordning och säkerhet eller som, enligt eget gottfinnande, inte lämpar sig för att publiceras. CONCORD 2004 S.A. är under inga förhållanden ansvariga för de åsikter som sprids via forum, chatt eller andra deltagarverktyg. 4 – SKYDD AV UPPGIFTER: För att få tillgång till vissa tjänster som CONCORD 2004 S.A. erbjuder genom webbplatsen, måste vissa personuppgifter lämnas. CONCORD 2004 S.A. uppfyller kraven i den organiska lagen 15/1999 från den 13 december beträffande skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 från den 21 december om godkännande av tillämpningsföreskrifterna för den organiska lagen och motsvarande bestämmelser i den gällande lagstiftningen, och ser till att garantera en korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter. Därför ska användaren, tillsammans med varje formulär för insamling av personuppgifter, i de tjänster som användaren kan begära från CONCORD 2004 S.A., alltid informeras om och godkänna de speciella villkoren för hanteringen av personuppgifterna, och informeras om ansvaret för kontot som skapats, adressen till den ansvariga personen, möjligheten att utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, avbrott och invändning, syftet med hanteringen och, i förekommande fall, kommunikationen av personuppgifterna till tredje part. CONCORD 2004 S.A. informerar också om att man uppfyller Lag 34/2002 från den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och om elektronisk handel, och ber alltid om ditt samtycke för behandlingen av din e-post för kommersiella ändamål. Genom att fylla i formulären sparas och hanteras dina personuppgifter i en korrekt registrerad fil, som ägs av CONCORD 2004 S.A. för att tillhandahålla tjänster för kommersialisering av barnvagnar och barnstolar, liksom andra produkter inom barnomsorg och liknande, och för att skicka olika typer av kommersiell information som CONCORD tror kan vara av intresse för dig. I inget fall överlämnas dina personuppgifter till tredje part. Likaså informerar vi om möjligheten att utföra rätten till åtkomst, rättelse, avbrott och invändning mot dina personuppgifter, på [email protected] eller genom att skriva till CONCORD 2004 S.A. 5 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT: CONCORD 2004 S.A. är själv eller som företag innehavare av alla immateriella rättigheter och industriell äganderätt på sin webbplats, liksom innehållet på den (inklusive bilder, ljud, vídeo, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, valet av använda material, datorprogram som krävs för korrekt funktion, åtkomst och användning osv.), ägs av CONCORD 2004 S.A. eller dess licenstagare. Med ensamrätt. I enlighet med vad som angivits i artikel 8 och 32.1, andra paragrafen i Lag om immateriella rättigheter, är det uttryckligen förbjudet att reproducera, distribuera och sprida denna webbplats i sin helhet eller delvis offentligt, inklusive att göra dem tillgängliga i alla former och med alla tekniska metoder, utan föregående tillstånd från CONCORD 2004 S.A. ANVÄNDAREN förbinder sig att respektera de immateriella rättigheter och industriella äganderätt som tillhör CONCORD 2004 S.A. ANVÄNDAREN ska avhålla sig från att utesluta, ändra, kringgå eller manipulera alla skyddsanordningar eller säkerhetssystem som kan finnas installerade på webbplatsen med webbplatsskaparens namn. 6 – GARANTIUNDANTAG OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL: CONCORD 2004 S.A. tar inget ansvar i något fall, enligt de gränser som fastställts i lag, för de skador och men av alla slag som kan inträffa, utan undantag: fel eller försummelser i innehållet, oriktigheter, integritet, uppdatering och exakthet av uppgifterna eller informationen på webbplatsen, bristande åtkomst till webbplatsen eller spridningen av virus eller skadlig kod eller skadligt innehåll, trots att alla tekniska åtgärder vidtagits för att undvika ddet. Innehållet och informationen på denna webbplats och dess sidor är inte bindande för CONCORD 2004 S.A. eller avspeglar företagets åsikter officiellt, utan utgör endast en tjänst av informerande och upplysande karaktär.  7 - ÄNDRINGAR: CONCORD 2004 S.A. förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen efter eget gottfinnande, utan föregående information, genom att ändra, utesluta eller lägga till innehåll och tjänster som erbjuds här och på viket sätt dessa presenteras eller är placerade på webbplatsen. 8 - LÄNKAR: Om domännamnet är länkat till andra platser på Internet, utövar CONCORD 2004 S.A. S.A ingen typ av kontroll över dessa platser eller innehåll. Under inga förhållanden påtar sig CONCORD 2004 S.A. något ansvar för innehåll som tillhör en annan webbplats eller garanterar den tekniska tillgängligheten, kvaliteten, tillförlitligheten, exaktheten, omfattningen, sanningsenligheten, giltigheten och grundlagsenligheten i olika material eller information på någon av dessa hyperlänkar eller andra platser på Internet. Inte heller medför inkluderingen av dessa externa länkar någon typ av förening, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna. 9 – RÄTT TILL UTESLUTNING: CONCORD 2004 S.A. förbehåller sig rätten att utan föregående information neka eller ta bort åtkomsten till webbplatsen och/eller tjänsterna som erbjuds för de användare som inte efterlever de allmänna användningsvillkoren, för egen eller tredje parts räkning. 10 - ALLMÄNT: CONCORD 2004 S.A. och/eller dess licenstagare följer upp överträdelserna av dessa villkor liksom all otillbörlig användning av webbplatsen genom att tillämpa alla civila och straffrättsliga åtgärder som medföljer rätten. 11 – ÄNDRINGAR OCH VARAKTIGHET AV DE GÄLLANDE VILLKOREN: CONCORD 2004 S.A. kan när som helst ändra villkoren häri, som kommer att publiceras här. Giltigheten i villkoren kommer att gälla när de publiceras och kommer att gälla tills de ändras av andra som publiceras. 12 – GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION: Förhållandet mellan CONCORD 2004 S.A. och ANVÄNDAREN styrs av gällande spansk lagstiftning och alla tvister underställs domstolarna i staden Barcelona.